Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Šildymo sistemos įrengimas soc.būste Mažos   vertės neskelbiamas pirkimas apklausos būdu UAB „Katilai pigiau“

2936,55 Eur

-

Viešieji pirkimai