Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Kanalizacijos remonto darbai socialiniame būste Mažos   vertės neskelbiamas pirkimas apklausos būdu Zigmas Skrodenis

495,00Eur

-

Viešieji pirkimai