Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Papildoma kelio ženklų gamyba Neskelbiamas mažos   vertės pirkimas žodinis pirkimas iš to paties šaltinio UAB „Jugima“

95,30 Eur

-

Viešieji pirkimai