Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties     kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai,   subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Šaligatvio   – pėsčiųjų tako remontas Neskelbiamas   mažos   vertės pirkimas raštiškos apklausos būdu VĮ Kauno   regiono keliai 23895,20 Eur -

Viešieji pirkimai