Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Rotacinė žoliapjovė Neskelbiamas mažos   vertės pirkimas raštiškos apklausos būdu UAB „ORDO“ 1571,00 Eur -

Viešieji pirkimai