Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Spausdintuvas Mažos   vertės apklausos būdu UAB „Monokopa“ 495,52 Eur -

Viešieji pirkimai