Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Papildomas   kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu iš to paties tiekėjo UAB „Geodezininkai“ 175,45 Eur -

Viešieji pirkimai