Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Papildomi Sitkūnų   k. gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai Mažos     vertės raštiškos apklausos būdu iš to paties tiekėjo AB „Kauno   tiltai“ 1580,28 Eur -

Viešieji pirkimai