Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Mediena Mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu UAB "Danilus"

200,00 Eur

-

Viešieji pirkimai