Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Kanceliarinės prekės Mažos   vertės pirkimas per CPO UAB "Charlot LT"

69,69 Eur

-

Viešieji pirkimai