Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Komunalinis traktorius Mažos   vertės pirkimas atviro konkurso būdu UAB "Dojus agro"

19999,97 Eur

-

Viešieji pirkimai