Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Dekoratyviniai krūmai Mažos   vertės pirkimas žodinės  apklausos būdu Raudondvario medelynas

200,00 Eur

Iš savivaldybės lėšų

Viešieji pirkimai