Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Babtų   mstl. šaligatvio remontas Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu UAB   „Kauno keliai“

17413,80 Eur

-

Viešieji pirkimai