Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Beasbestinis   šiferis Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu UAB   „Nord profil“

12043,19 Eur

-

Viešieji pirkimai