Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Šakų   smulkintuvas Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu UAB   „Arfekta“

1970,00 Eur

-

Viešieji pirkimai