Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Krūmapjovė Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu UAB   „Arfekta“

680,00 Eur

-

Viešieji pirkimai