Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Elektros   energijos pirkimas Mažos   vertės pirkimas per CPO UAB   „Energijos tiekimas“

7095,29 Eur

-

Viešieji pirkimai