Ambulatorija.

Prieš pirmą pasaulinį karą gydytojo Babtuose nebuvo, buvo tik felčeris.
Pas provizorių Stasį Saulevičių žmonės ėjo kaip pas gydytoją. Jis dirbo nuo I pasaulinio karo su mažomis pertraukomis iki 1956 metų.

1938 metais Babtuose įsteigtas sveikatos punktas. Jis buvo įrengtas Marijonos Duchauskienės name Prieplaukos gatvėje.
1944 m. rugsėjo 1d. Babtuose įkurta ambulatorija. Ji įkurta labai blogose patalpose: sename mediniame name be vandentiekio ir kanalizacijos.
Pirmuoju gydytoju buvo Leonas Markelis. Jis atvyko 1944 m. rugpjūčio 31 d. į Babtus. Kauno rajonas dar neseniai buvo išvaduotas iš vokiečių okupacijos, bet karas dar tebevyko. Ligonių buvo labai daug, nes siautė baisios infekcinės ligos: difteritas, skarlatina, meningitas, vidurių ir dėmėtoji šiltinė. Gyd. L. Markelis dalyvavo naujokų ėmimo komisijoje, kuri buvo Lapėse. Gydytojas dirbo labai daug, miegodavo 2-3 val. per parą, kartą buvo nemiegojęs net 3 paras.

1949 m. gruodžio mėn. gyd L. Markelis paskiriamas Čekiškės ligoninės vyr. gydytoju.
Gyd. Neuronis Babtų ambulatorijoje išdirbo 4 metus. Kai jis išvyko, į Babtus laikinai važinėjo gyd. Steponaitis iš Kauno, vėliau med. felčeris Mačys iš Kėdainių.
1955-1957 m. dirbo gyd. Juozas Kudzys.
Labai trumpai dirbo gyd. Apolinaras Gudas.
1958 m. balandžio mėn.-gruodžio mėn. dirbo gyd. Jurgis Volonsevičius. Jis su žmona neseniai buvo grįžęs iš Sibiro. Atvažiavo kaip stovi. Nors dirbo neilgai, bet, padedant vietos kolūkiui, padarė ambulatorijoje remontą, įrengdamas atskirus kabinetus stomatologui, akušerei, procedūrinį.

Vienas iš ryškesnių Babtų ambulatorijos darbuotojų buvo dezinfektorius Aloyzas Parulis, dirbęs 1951 – 1966 m. Jis dezinfekuodavo šulinius, šiukšlių duobes, ligonių butus. Be tiesioginio darbo – atlikdavo visas ambulatorines procedūras: perrišdavo žaizdas, leisdavo vaistus, statė taures, registruodavo ligonius. Žmonės jį labai gerbė ir vadino „Pan Aloyz“.

1959-1963 m. vyr. gydytoja dirbo Janė Urbanavičienė.

1963 m. vyr. gyd. pareigas ėjo gyd. stomatologė Genovaitė Žmuidzinavičienė (nuotr.) ir kartu su felčere Aldona Dauguvietiene gydė ir vaikus, ir suaugusius.
Po 1,5 metų iš G.Žmuidzinavičienės pareigas perėmė gyd.Leonardas Varlauskas, o G. Žmuidzinavičienė dirbo stomatologe. Ji Babtų ambulatorijoje išdirbo 40 metų. Buvo pirmoji donorė Babtuose, vadovavo nuolatinei sveikatos apsaugos komisijai, buvo aktyvi visuomenininkė.

Nuo 1966 m. vyr. gyd. pradėjo dirbti Jadvyga Jacevičienė.

1984 m.sausio 1 d. ambulatorija persikėlė į tipinį pastatą, pritaikytą 100-ui apsilankymų parai. Ambulatorijoje buvo registratūra, terapeuto, pediatro, ginekologo, stomatologo, procedūrinis, fizioterapijos kabinetai, laboratorija. Buvo sanitarinė mašina ligonių lankymui. Toliausias atstumas nuo ambulatorijos 10 km.

Nuotraukoje - 1985m. Gyd. Stomatologė Romana Virbickienė.

Buvo 3 felčeriniai punktai. Pagynės felč.punkto vedėja Zita Petrienė buvo geriausia rajono felč. punkto darbuotoja. II –oje vietoje – Sitkūnų f. p. vedėja Marytė Eimontienė. Panevėžiuko f. p. 19 metų vadovavo Kazytė Brazaitienė. Daug metų punkto vedėju dirbo gyd. Vladas Janulis.
38 metus Babtų ambulatorijoje slauge išdirbo pirmojo gyd. L. Markelio sesuo Ona Marašinskienė. Tai buvo sąžininga, rami, pareiginga ir gerbiama moteris, kuri atliko nematomą, bet labai reikalingą darbą.

Nuo 1994 iki 2000 m ryškesnių pakitimų neįvyko. Ambulatorija aptarnauja virš 5000 gyventojų. Apylinkėje veikia 3 felč. punktai; Panevėžiuko, Pagynės, Sitkūnų.
Vyksta sveikatos apsaugos reorganizacija: kaimo vietovėse med. aptarnavimas vadinamas pirmo lygio, rajonuose – antro, respublikinėse ligoninėse – trečio lygio.
Įvedama šeimos gyd. pareigybė.

 

Babtų šeimos medicinos centras
• Nuo 2000 m. Babtų ambulatorijos patalpose įsikūrė “ Babtų šeimos medicinos centras“. Už kai kurias procedūras turės mokėti patys ligoniai.
• 2004 m. atidarytas stomatologijos kabinetas.


Vaistinės

Senoji vaistinė (iki 1983m.)

1983m. ką tik persikėlus į naują vaistinę.
Vaistininkė Vida Šarauskienė, provizorė-vaistinės vedėja Virginija Telyčėnienę, sanitarė Genovaitė Trepkevičienė.

2003 metais Babtuose pradėjo veikti antroji vaistinė. Iki tol vaistinė buvo tik ambulatorijoje.